Jaarverslag 2013

cropped-logo-e1398363242979.jpg

 

Stichting Leergeld Bommelerwaard

                  Jaarverslag 2013

 

 

               Inhoudsopgave:

 1. Voorwoord
 2. Samenstelling bestuur op 31 december 2013
 3. Doelstelling Stichting  Leergeld Bommelerwaard
 4. Doelgroep
 5. Activiteiten
 6. Vergaderingen Bestuur
 7. Financiële positie
 8. Fondsenwerving
 9. Vooruitzicht 2014
 10. Begroting 2014

Voorwoord

Beste lezer,

Het jaar 2013 is een jaar geworden waarin Stichting Leergeld Bommelerwaard daadwerkelijk verbinding heeft weten te maken met de regio: ouders en instanties hebben ons weten te vinden en in die zin is er reden om met gepaste trots terug te kijken door middel van dit jaarverslag. In dit jaarverslag willen wij verantwoording afleggen over onze activiteiten aan iedereen die hierin geïnteresseerd is, maar vooral ook aan onze sponsoren: zonder hun ondersteuning en bijdragen zouden wij niet zoveel kinderen kunnen helpen en gezinnen ondersteunen.

Wij hopen dat u dit verslag met net zoveel plezier leest als dat wij het hebben geschreven. Mocht u suggesties hebben of opmerkingen: u wordt van harte uitgenodigd om deze met ons te delen op: lgbommelerwaard@gmail.com.

Namens het bestuur,

W.A. van der Veer, voorzitter

 

Samenstelling bestuur op 31 december 2013

Dhr. W. van der Veer    Voorzitter

Dhr. H. Broekman           Penningmeester

Mevr. V. de Groot          Secretaris

Mevr. L. Steenhuizen    Lid/coördinator

Mevr. M. Boas                 Fondsenwerving, waarnemend voorzitter

Sinds 2010 maakte mevrouw Essed deel uit van het bestuur. Zij heeft in 2013 aangegeven haar bestuurlijke functies af te willen bouwen en heeft dan ook afscheid genomen van het bestuur. Het bestuur heeft dankbaar gebruik gemaakt van haar kwaliteiten en haar bijdrage mag dan ook niet onderschat worden.

Doelstelling

Leergeld is een landelijke organisatie die bestaat uit meer dan 70 lokale stichtingen. Onze Stichting Leergeld is een organisatie die actief is in de Bommelerwaard. Zij zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar voor wiens ouders het financieel niet mogelijk is om hun kinderen mee te laten doen aan allerlei activiteiten.

Leren en meedoen met leeftijdsgenoten is voor kinderen heel belangrijk. Als kinderen niet mee kunnen doen aan deze activiteiten bestaat er voor hen een kans dat ze buitengesloten worden en in een sociaal isolement komen.

Stichting Leergeld Bommelerwaard wil hen helpen, zodat deze kinderen mee kunnen doen met schoolse en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor krijgen ook deze kinderen de kans om hun mogelijkheden te vergroten en zich te ontwikkelen. Dit is voor kinderen een belangrijke voorwaarde in hun bestaan en in hun verdere leven

Doelgroep:

Voor kinderen uit de Bommelerwaard (gemeente Maasdriel en Zaltbommel) in de leeftijd van 4 tot 18 jaar van wie de ouders/verzorgers maximaal 130% van het minimumloon verdienen.

Activiteiten

De eerste jaren heeft het bestuur vooral tijd en aandacht besteed aan het neerzetten van de stichting, het zorgen voor (bestuurlijke) continuïteit en het opzetten van een netwerk. De basis hiervoor is in 2012 gelegd en dit maakte dat in 2013 de focus heeft gelegen op het daadwerkelijk behandelen van aanvragen.

2013 aantallen budget ZALTBOMMEL

2013 aantallen budget MAASDRIEL

Enkele opmerkingen:

 1. Uit het bovenstaande overzicht wordt duidelijk dat mensen de weg naar stichting Leergeld (steeds beter) weten te vinden;
 2. Het aantal aanvragen voor een fiets is opvallend hoog.

Stichting Leergeld Bommelerwaard kiest voor een pragmatische insteek en kijkt naar het belang van het kind op de korte termijn. Wel zal, mede door de sterk teruglopende financiële middelen, het bestuur in 2014 hier aandacht aan blijven besteden en we sluiten niet uit dat er een wijziging van beleid gewenst dan wel noodzakelijk is.

Vergaderfrequentie

Het bestuur heeft in 2013 zes keer vergaderd en wel op:

22 februari

22 maart

19 juli

23 augustus

9 september

29 november

Samenvatting van de genomen besluiten:

 • Aan de ALV is medegedeeld dat Leergeld Bommelerwaard momenteel niet bereid is jaarlijks de extra lokale kosten en inzet te maken om het CBF-keurmerk te verwerven en te behouden.
 • Tevens zijn wij nu ook niet bereid een extra contributiebedrag te betalen van gemiddeld ca.        € 650,00 (zijnde € 45.000:70), zolang geen extra financiering voor de centraal te maken kosten is gevonden.
 • Besloten is het aantal bestuursleden, dat momenteel uit 5 personen bestaat, te verhogen naar 7 personen.
 • De coördinator ziet af van haar honorarium. Het bestuur was van mening haar een geschenk aan te bieden.
 • Gezien de uitbreiding van de aanvragen heeft de coördinator ondersteuning gekregen. Tevens zal worden gezocht naar een tweede coördinator, enerzijds voor de verdeling van taken anderzijds om evt. uitval op te kunnen vangen.
 • Er zal een powerpoint-presentatie worden gemaakt opdat alle bestuursleden, wanneer nodig, een presentatie kunnen geven.
 • Er zal een plaquette worden ontworpen voor de donatie van het jaar.
 • Er is een nieuwe flyer opgesteld.
 • Voor het overige zijn de standaardactiviteiten verricht behorend bij de uitoefening van activiteiten van een stichting.

Financiële positie

 

Balans 2013  Stichting Leergeld Bommelerwaard

Liquide middelen

01-01-2013                         € 18.797,64

31-12-2013                         €   9.443,75

Fondsenwerving

De eerste jaren van de Stichting Leergeld Bommelerwaard is een beperkt aantal aanvragen ingediend en als gevolg hiervan is ook een beperkt aantal aanvragen toegewezen. In die zin was de liquiditeiten positie van de Stichting zowel in 2011 als in 2012 goed tot zeer goed te noemen. Dit was geen reden om tevreden te zijn: het gaat namelijk om het daadwerkelijk helpen van kinderen en niet om het hebben van een goede liquiditeitspositie. In 2013 hebben wij daadwerkelijk veel kinderen en daarmee gezinnen kunnen helpen waarmee we eindelijk waren toegekomen aan dat waarvoor de Stichting is opgericht. Wel is er reden tot zorg daar waar het de financiële situatie van de Stichting betreft. Het is tegen deze achtergrond dat het Bestuur in december 2013 een fondsenwerfcampagne heeft opzet. Een groot aantal bedrijven en instanties is benaderd en gevraagd om een bijdrage aan de stichting te leveren. De volgende bedrijven en instanties hebben hier gehoor aan gegeven en een donatie gedaan:

Rotary Bommelerwaard

Van Voordenstichting, Zaltbommel

Rijwielhandel Bommelbike, Zaltbommel – in de vorm van korting

Bert van Osch Rijwielen, Zaltbommel – in de vorm van korting

Chris van Uitert Tweewielers, Kerkdriel – in de vorm van korting

Jan van Diesen, Kerkdriel – in de vorm van korting op sport-/clubkleding

Sport 2000, Zaltbommel – in de vorm van korting op sport/clubkleding

Woningstichting De Kernen, Hedel

Aannemingsbedrijf J.A. van Boxtel, Alem

Van der Zalm Metaalindustrie BV, Brakel

A.P. Verachtert, Kerkdriel

 

Het bestuur is blij met deze donaties maar ook is duidelijk dat de financiële positie een reden tot zorg blijft. Het is dan ook schrijnend te noemen dat Leergeld Bommelerwaard niet in aanmerking kwam voor een bijdrage vanuit de landelijke Stichting. Deze had voor de verdeling van de door de landelijke Stichting ontvangen gelden de financiële positie, jaarverslag 2012, als norm genomen. Dit was voor Stichting Leergeld Bommelerwaard net een jaar waarin de jaarrekening een erg vertekend beeld van haar positie liet zien.

Vooruitblik op 2014

Het jaar 2014 zal vooral in het teken staan van fondsenwerving en daarmee het waarborgen van de continuïteit van de Stichting Leergeld Bommelerwaard. Het afgelopen jaar (2013) heeft de Stichting een groot aantal aanvragen gehonoreerd en is daarmee grotendeels door haar (financiële) reserve heen.

Begroting 2014

 

Begroting 2014 Leergeld Bommelerwaard
Inkomsten Uitgaven
Sponsors € 20.000 Meedoen € 18.000
Rente €     150 Bestuurskosten €     750
Contributie Leergeld €     350
Vrijwilligersvergoeding €     500
Onvoorzien €     550
€ 20.150 € 20.150