Vrijwilligers gezocht!

Wil jij ook iets doen voor gezinnen die rond moeten komen van een laag inkomen? Mail ons en we nemen contact met je op! We zoeken iemand die naar de gezinnen wil gaan om de financiën te controleren en met dit gezin kan praten om erachter te komen wat de hulpvraag is.

Ben jij die iemand?

koninklijke onderscheidingen

Ook dit jaar is er weer een aantal mensen vanuit de stichtingen Leergeld verblijd met een koninklijke onderscheiding. Bij alle toelichtingen wordt vermeld dat ze al jarenlang betrokken zijn bij de lokale stichting Leergeld. Het kan dus ook niet anders dan dat deze onderscheidingen dik verdiend zijn!
Wij noemen:
– Harry Meulenkamp, voorzitter SLG Oost-Achterhoek (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
– Wim de Bruin, voorzitter SLG Hollandsche IJssel (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
– Lotty Steenhuizen, coördinator SLG Leergeld Bommelerwaard (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
– Wil van Egmond, tot voor kort voorzitter SLG Veldhoven De Kempen (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Wij feliciteren hen allen van harte met deze mooie onderscheiding!

Leergeld Nederland vaste beneficiënt van de Vriendenloterij!

Op het Goed Geld Gala 2019, op 11 februari, is Leergeld Nederland officieel verwelkomd als nieuwe vaste beneficiënt van de Vriendenloterij. Dit betekent dat we de komende vijf jaren jaarlijks een bedrag van € 200.000 tegemoet kunnen zien. Daarmee is de continuïteit van ons werk voor de komende vijf jaren gegarandeerd en kunnen we er, samen met onze Sam& partners (allen vaste beneficiënt van de Vriendenloterij) voor zorgen dat alle kinderen volwaardig kunnen meedoen ondanks de krappe financiële situatie in de gezinnen waarin deze kinderen opgroeien.

In bijgaand persbericht verwoordt de Vriendenloterij het belang van extra geld voor kinderen in armoede. “Wij kunnen de armoedeproblematiek niet oplossen”, aldus Margriet Schreuder, Hoofd Goede Doelen Vriendenloterij, “wel kunnen wij het leven van kinderen die in Nederland in armoede opgroeien aangenamer maken en voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen”. Ook wordt verwezen naar de unieke werkwijze van de Leergeld stichtingen, namelijk het huisbezoek.

Het bestuur en de medewerkers van Leergeld Nederland zijn dankbaar voor en trots op de erkenning van de Vriendenloterij. Deze erkenning is vooral het resultaat van de geweldige inzet van alle vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van de inmiddels 105 stichtingen Leergeld, waardoor er jaarlijks inmiddels bijna 115.000 kinderen ondersteund worden!

Lees hier het volledige persbericht van de Vriendenloterij: https://nieuws.vriendenloterij.nl/vriendenloterij-schenkt-recordbedrag-extra-geld-voor-kinderen-in-armoede/

 

Visie Leergeld Bommelerwaard

Visie Leergeld Bommelerwaard (2019)

De visie van Leergeld Bommelerwaard is dat we in de komende jaren langzaam willen groeien om uiteindelijk in 2023, 300 kinderen per jaar te kunnen helpen.

In ons aanbod willen we in elk geval ook opnemen het beschikbaar stellen van laptops.

Hiervoor zoeken we als Stichting de samenwerking met partnerorganisaties binnen en buiten onze gemeenten. We doen dat door transparante en eenduidige werkwijzen te hanteren, intern maar ook naar onze partners en financiers.

Daarbij geven we steeds vaker aan dat wij geen onderscheid willen maken tussen de kinderen die we helpen en proberen daar passende financiering voor te krijgen.

Hierover gaan we onder andere in gesprek met de gemeenten die voor de komende jaren extra geld hebben mogen ontvangen.

Dit doen we met een groep enthousiaste vrijwilligers van onszelf en van partnerorganisaties die ook als intermediair ingezet gaan worden. We willen voor onze regio kunnen beschikken over 6 intermediairs en 2 administratieve ondersteuners.

Dit alles doen we mede door te werken aan een grotere naamsbekendheid binnen onze regio. Hiervoor komen er minimaal 4 persmomenten per jaar.

Waarvoor kun je bij Leergeld Bommelerwaard terecht

Waarvoor kun je bij Leergeld Bommelerwaard terecht

Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen van 4 t/m 17 jaar, waarvan de ouders weinig tot geen financiële middelen hebben, in een sociaal isolement terechtkomen.

Als wettelijke en overige voorliggende voorzieningen niet afdoende steun bieden, kan de stichting zelf hulp bieden in de vorm van directe betaling aan bijvoorbeeld sportverenigingen, scouting, muziek- of dansscholen.

Stichting Leergeld Bommelerwaard wil u vooraf wijzen op de voorliggende voorzieningen, neem hiervoor contact op met de Gemeente.

Minimaregelingen in de Bommelerwaard zijn:

1 Regeling Maatschappelijke Participatie

2 Individuele inkomenstoeslag

3 Collectieve ziektekostenverzekering

4 Bijzondere Bijstand. 

Omdat een deel van de voorzieningen die Leergeld vergoedt ook via de Regeling Maatschappelijke Participatie worden vergoed, wordt een aanvraag bij Leergeld pas in behandeling genomen, nadat een aanvraag op grond van de Regeling Maatschappelijke Participatie is gedaan. 

Wat kan (gedeeltelijk) vergoed worden? De precieze regeling en hoeveel waarvoor, dat leggen medewerkers van Leergeld Bommelerwaard graag aan u uit.  Het kan gaan om bijvoorbeeld:

*  Zwemlessen voor diploma A (alleen voor zover deze niet via school worden
aangeboden), in principe vanaf
8 jaar

*  Contributie van een sportvereniging

*  Sportkleding/materiaal

*  Culturele en sociale activiteiten zoals dans en theater.

*  Deelname aan een vakantieweek 

*  Bijzondere schoolkosten (zoals buitenschoolse activiteiten, schoolreisje,
schoolmateriaal) voor kinderen in het basisonderwijs

*  Bijzondere schoolkosten (zoals buitenschoolse activiteiten, schoolmateriaal) voor
kinderen in het voortgezet onderwijs tot 18 jaar 

*  Een (tweedehands) computer of laptop voor kinderen in het voortgezet onderwijs n

*  Een fiets, tweedehands via geselecteerde fietsenwinkels, in principe vanaf 10 jaar

 Stichting Leergeld Bommelerwaard vindt het belangrijk dat alle kinderen in ons waterrijke gebied Zwemdiploma A kunnen behalen. Kinderen vanaf 8 jaar komen hiervoor in aanmerking.

Ook het meedoen bij een sportclub is belangrijk. Echter indien er zwemlessen worden genoten kan er niet gelijktijdig een bijdrage voor een sportclub worden aangevraagd.

 De aanvraag voor een fiets kan te allen tijde worden gedaan en zal individueel worden beoordeeld. 

Zwemlessen worden betaald totdat het zwemdiploma A is behaald. Voor alle andere vergoedingen wordt er in principe niet meer dan 200 euro vergoed. Dit om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen.

 Hoe gaat de betaling?

Wanneer u een bijdrage krijgt via Stichting Leergeld Bommelerwaard, dan regelt  Leergeld Bommelerwaard dit met bijvoorbeeld de sportvereniging of winkel. Er wordt in principe niet direct aan u (terug)betaald. 

Hoe werkt het?

Neem contact op met Stichting Leergeld Bommelerwaard, we bespreken dan samen met u de mogelijkheden.

Stichting Leergeld Bommelerwaard, Postbus 2216,5300 CE Zaltbommel
Telefoon: 06 – 542 445 08
E-mail:lgbommelerwaard@gmail.com

 

 

Bestuur Stichting Leergeld weer op volle sterkte

Bestuur Stichting Leergeld weer op volle sterkte

Als Stichting Leergeld Bommelerwaard zijn we blij te mogen melden dat ons bestuur weer op volle kracht is waardoor we kinderen in de Bommelerwaard, die het nodig hebben, beter kunnen helpen. Na het vertrek van Wim van der Veer hebben we Guus Krähe bereid gevonden het voorzitterschap over te nemen en in de persoon van Paul Gerrits hebben we een goede penningmeester gevonden. Zij maken het bestuur wat verder bestaat uit Lotty Steenhuizen (tevens coördinator), Hennie Broekman, Cees van Nieuwenhuizen en Thea de Lange, weer compleet.

De Stichting Leergeld Bommelerwaard heeft vorig jaar een aantal belangrijke ontwikkelingen door mogen maken. Zo zijn alle stichtingen met elkaar verbonden in Leergeld Nederland. Daarnaast is er door de Rijksoverheid extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van kinderarmoede. Landelijk is de afspraak gemaakt dat deze gelden in overleg met de lokale organisaties die kinderarmoede bestrijden, ingezet zullen moeten worden. Helaas is dat in de Bommelerwaard nog niet geregeld. Maar we mogen zeker niet klagen over de belangstelling voor onze stichting vanuit het bedrijfsleven en andere organisaties die ons een warm hart toedragen.

We kunnen dit jaar waarschijnlijk weer meer kinderen helpen dan in 2017. Toen waren dat er maar liefst 112. Onze Stichting Leergeld is een organisatie die actief is in de Bommelerwaard. Zij zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, voor wiens ouders het financieel (even) niet mogelijk is om hun kinderen mee te laten doen op school of aan andere activiteiten. Leren en meedoen met leeftijdsgenoten is voor kinderen heel belangrijk. Als dat niet kan bestaat de kans dat deze kinderen buitengesloten worden en in een sociaal isolement komen